inegöl iş Dünyası  
   
 
   
 
 
Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Taksitleri Ödeme Günleri

 

Bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Eksik ve yanlış bilgiden sorumluluk kabul edilmez.

 

Kurumlar Vergisi : Nisan ayının 15'i akşamına kadar beyanname verilir. (Mükelleflerin dilekçe ile zor durumda olduklarını belirterek defterdarlıklara başvurması halinde 30 Nisan'a kadar süre uzatılır.) ve nisan ayı sonuna kadar tek taksitte ödenir. Özel hesap dönemine tabi kurumlarda beyannamenin verildiği ayda ödeme yapılacaktır. Nisan sonuna kadar Anonim ve Limitet Şirketleri Bilanço ve Kar ve Zarar Hesapları Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.

  
 

Gelir Vergisi : Gelirin elde edildiği yılı takip eden yılın Mart ayının 15'inci günü akşamına kadar beyanname verilir. (Mükelleflerin dilekçe ile zor durumda olduklarını belirterek defterdarlıklara başvurması halinde 31 Mart'a kadar süre uzatılır.)

1. Taksit: Mart ayında ödenir.
2. Taksit: Temmuz ayında ödenir

a) Beyanname Geliri içinde Zirai Kazancın oranı %75’i aştığı taktirde ödeme Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yapılır. (ancak bu şekilde gelir sahipleri de beyannamelerini Mart ayı içinde verirler.)
 

 

b) Ölüm halinde; ölüm tarihinden önce takvim yılı kapanıp da henüz beyanname verme süresi gelmemiş döneme ait beyanname, murisler tarafından Haziran ayı içinde verilir ve vergi bu süre içinde ödenir. Ölüm tarihinden önce gelirin elde edildiği yıla (henüz kapanmamış döneme) ait beyanname ise yine murisler tarafından ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde verilir ve vergi bu süre içinde ödenir.

c) Faaliyetlerin bırakılarak Ülkeyi terk halinde terkten önce 15 gün içinde beyanname verilir ve bu süre içinde ödeme yapılır. (seyahat amaçlı veya diğer amaçlarla geçici ayrılmalar terk değildir.)

d) Geliri basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olanların Şubat ayının 15’inci günü akşamına kadar yıllık beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergi Şubat ve Haziran aylarında ödenecektir. (mükelleflerin dilekçe ile zor durumda olduklarını belirterek defterdarlıklara başvurması halinde 29 Şubat’a kadar süre uzatılır.)

Münferit Beyanname : (Dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye zorunlu olmadıkları kazanç ve iratlardan vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanlar için.) Kazanç ve iratlardan iktisap olunduğu ya da serbest meslek işinin sona erdiği tarihten itibaren 15 gün içinde beyanname verilir ve bu süre içinde ödeme yapılır.

KDV : KDV Muhtasar Beyannamesi müteakip ayın 20’si akşamına kadar verilir ve vergi 26’sı akşamına kadar ödenir.

Stopaj Gelir Vergisi : Muhtasar Beyanname müteakip ayın 20’si akşamına kadar verilir ve vergi 26’sı akşamına kadar ödenir. Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere 10 kişiden az işçi çalıştıranlar, önceden haber vererek, bu beyannameleri üç ayda bir verebilirler. 3aylık beyannameler Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının 20’inci günü akşamına kadar verilir.

Damga Vergisi : Anonim Şirketler, müteakip ayın 20’inci günü akşamına kadar öderler.

Veraset ve İntikal Vergisi : Mayıs – Kasım aylarında 3 yılda ve 6 eşit taksitte ödenir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi : Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 2 eşit taksitte ödenir.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi : Muamelenin yapıldığı ayı takip eden ayın 15’nci günü akşamına kadar ödenir.

Emlak Vergisi : Gayrimenkulun bağlı bulunduğu Belediyelere verilecek beyannameler:

a) Bina arsa ve araziler için 4 yılda bir defa olmak üzere Bütçe yılının Ocak ve Şubat aylarında beyanname verilir. Emlak vergisi birinci taksiti Mart - Nisan – Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Köylerde ilgili muhtarlıklara beyan edilerek kıymet beyan defterine geçirilen Bina ve Arazinin vergisi Kasım ayında ödenir.

b) Değişiklik beyannameleri değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulduğu taktirde,beyanname olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde verilir.

Televizyon Resmi : Satınalma sırasında satıcı tarafından ödenir.

Ticaret ve Sanayi Odaları ile : Mayıs ve Ekim aylarında 2 eşit taksitte ödenir.

Ticaret Borsalar Aidat. Ticaret ve Sanayi Odaları : Mayıs ve Ekim aylarında 2 eşit taksitte ödenir.

Munzam Aidatları

Sosyal Sigorta Pimi : Müteakip ayın sonuna kadar ödenir.

İsteğe Bağlı Sigorta : Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında ödenir.

Bağ-kur Sigorta : Her ayın sona kadar ödenir.

İlan ve Reklam Vergisi : İlan ve Reklam işinin tapıldığı ayı takiben ayın 20’nci günü akşamına kadar ödenir.

Eğlence Vergisi : Her ayın 20’nci günü akşamına kadar ödenir.

Katma Değer Vergisi : Müteakip ayın 20’nci günü akşamına kadar beyanname verilir ve 26’nci günü akşamına kadar vergisi ödenir.

Geçici (Peşin Vergi) : Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamesi Mayıs, Ağustos, Kasım, Şubat aylarının 10’ncu gününe kadar verilir ve 17’nci günü akşamına kadar ödenir. Kurumlar vergisi mükelleflerin, ilgili hesap döneminde üçer aylık bilanço ve gelir tablosuna göre hesaplanan karların %33’ünü, Gelir vergisi mükelleflerin %20’sini geçici vergi olarak öderler.
 

Defter Tasdiki ve Müracaatlar


Resmi Defterlerin notere tasdiki :

a) işe devam edenler yıldan önceki ay (Aralık) içinde, - aynı deftere devam edecekler ise ilgili yılın ilk ayı (Ocak) içinde tasdiklerini yaptırırlar.
b) Yeni işe başlayanlar, işe başlamadan evvel defterlerini tasdik ettirip, işe başlayacaklarını ilgili vergi dairelerine bildirirler.

İlhalatçı vesikası vizesi : Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 1-31 Ocak tarihleri arasında ve iki yılda bir yapılır.

Komisyoncuların merkez bankasına verecekleri beyanname : Mayıs ayı içinde verilir.
 

Damga Vergisi

Makbuz karşılığı ödemelerde :

a) Anonim, kooperatif, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenamelerinin veya bunların süre uzatmaları hakkındaki kararların tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde.

b) Maliye Bakanlığının müsaadesine bağlı hallerde müsaadenin önceden alınması kaydıyle,

1) Müsaadenin münferit kağıda taallûk etmesi halinde kağıdın düzenleneceği günü takip eden 7 gün içinde bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.

2) Müsaadenin devamlı olarak ve belirli kağıtlara şamil olmak üzere verilmesi halinde 1 ay zarfında düzenlenecek kağıtların vergisi ertesi ayın 20’nci günü akşamına kadar bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.

c) Maliye bakanlığının göstereceği lüzum üzerine makbuz verilmesi şekliyle ödeme yapılması hallerinde 1 ay zarfında düzenlenecek kağıtların vergisi ertesi ayın 20’nci günü akşamına kadar bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.

İstihkaktan kesinti şeklinde ödemelerde :

İstihkaktan kesilen damga vergisi ertesi ayın 20’nci günü akşamına kadar ödemenin yapıldığı yer vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.


Bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Eksik ve yanlış bilgiden sorumluluk kabul edilmez.

 

İnegöl İş Dünyası
www.inegolisdunyasi.com
 
 
İnegöl İş Dünyası - İİD - 2005 - Site Hakkında & Gizlilik
www.inegolisdunyasi.com